COMMUNICATION

Gomà Camps > Communication > ODS, sostenibildad > (Català) ACCIONS PER A SER MÉS RESPONSABLES
(Català) ACCIONS PER A SER MÉS RESPONSABLES
24-04-2023
[:ca]En el marc de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 6, 8 i 12 són fonamentals per a promoure un futur més just, equitatiu i sostenible per a tots i totes. Per això, a Gomà-Camps apostem per la consecució dels mateixos mitjançant accions encaminades al seu compliment. Així va néixer el Comitè de RSC i el Pla d'Accions que cada any s'actualitza.

El ODS 6, "Aigua neta i sanejament", cerca garantir l'accés universal a aigua potable i sanejament bàsic per a totes les persones. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), més de 2 mil milions de persones a tot el món no tenen accés a serveis bàsics d'aigua potable, la qual cosa augmenta el risc de malalties i la pobresa. La implementació del ODS 6 és crucial per a aconseguir una vida saludable i sostenible per a tots. Gomà-Camps, per exemple, té com a objectiu incrementar el % de recirculació d'aigua per a reduir el consum d'aigua fresca en les maquines de paper de La Riba.

El ODS 8, "Treball decent i creixement econòmic", té com a objectiu promoure el creixement econòmic sostenible, inclusiu i sostenible, i garantir l'accés a ocupacions decents per a tots. Això inclou mesures per a reduir la taxa de desocupació, millorar la qualitat dels treballs, combatre la discriminació laboral i fomentar l'emprenedoria. La realització del ODS 8 és essencial per a construir economies sostenibles i inclusives i reduir la pobresa a tot el món. Una de les accions que estem duent a terme és la de mesurar amb un "termòmetre" com es troba el nostre personal. Aquestes enquestes aborden les actituds i preocupacions que tenim i això ajuda a l'organització a generar millores i canvis positius.

Finalment, el ODS 12, "Producció i consum responsables", cerca promoure un model de producció i consum sostenible i responsable, reduir l'impacte ambiental i augmentar l'eficiència en l'ús dels recursos naturals. Això implica la reducció del desaprofitament d'aliments i la implementació de pràctiques sostenibles en la producció i el consum de béns i serveis. La implementació del ODS 12 és fonamental per a protegir el nostre planeta i garantir un futur sostenible per a les generacions esdevenidores. És el ODS en el qual Gomà-Camps impacta més. Una de les accions per exemple és millorar el rendiment en la fabrica de La Riba en un 4%, i per tant, reduir el consum de matèries primeres i de rebuig.

En resum, els ODS 6, 8 i 12 són clau per a construir un futur sostenible, just i inclusiu per a tots i  totes. És fonamental que els governs, les empreses i la societat civil treballin junts per a implementar polítiques i pràctiques que promoguin aquests objectius i aconseguir una transformació positiva en el nostre món.

A Gomà-Camps, estem compromes@s amb el nostre paper.[:es]En el marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 6, 8 y 12 son fundamentales para promover un futuro más justo, equitativo y sostenible para todos y todas. Por eso, en Gomà-Camps apostamos por la consecución de los mismos mediante acciones encaminadas a su cumplimiento. Así nació el Comité de RSC y el Plan de Acciones que cada año se actualiza.

El ODS 6, "Agua limpia y saneamiento", busca garantizar el acceso universal a agua potable y saneamiento básico para todas las personas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 2 mil millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a servicios básicos de agua potable, lo que aumenta el riesgo de enfermedades y la pobreza. La implementación del ODS 6 es crucial para lograr una vida saludable y sostenible para todos. Gomà-Camps, por ejemplo, tiene como objetivo incrementar el % de recirculación de agua para reducir el consumo de agua fresca en las maquinas de papel de La Riba.

El ODS 8, "Trabajo decente y crecimiento económico", tiene como objetivo promover el crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenible, y garantizar el acceso a empleos decentes para todos. Esto incluye medidas para reducir la tasa de desempleo, mejorar la calidad de los trabajos, combatir la discriminación laboral y fomentar el emprendimiento. La realización del ODS 8 es esencial para construir economías sostenibles e inclusivas y reducir la pobreza en todo el mundo. Una de las acciones que estamos llevando a cabo es la de medir con un "termómetro" cómo se encuentra nuestro personal. Estas encuestas abordan las actitudes y preocupaciones que tenemos y esto ayuda a la organización a generar mejoras y cambios en la misma.

Por último, el ODS 12, "Producción y consumo responsables", busca promover un modelo de producción y consumo sostenible y responsable, reducir el impacto ambiental y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos naturales. Esto implica la reducción del desperdicio de alimentos y la implementación de prácticas sostenibles en la producción y el consumo de bienes y servicios. La implementación del ODS 12 es fundamental para proteger nuestro planeta y garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras. Es el ODS en el que Gomà-Camps impacta más. Una de las acciones por ejemplo es mejorar el rendimiento en la fabrica de La Riba en un 4%, y por tanto, reducir el consumo de materias primas y de rechazo.

En resumen, los ODS 6, 8 y 12 son clave para construir un futuro sostenible, justo e inclusivo para todos y  todas. Es fundamental que los gobiernos, las empresas y la sociedad civil trabajen juntos para implementar políticas y prácticas que promuevan estos objetivos y lograr una transformación positiva en nuestro mundo.

En Gomà-Camps, estamos compromedit@s con nuestro papel.[:pt]No âmbito da Agenda 2030 das Nações Unidas, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6,8 e 12 são fundamentais para promover um futuro mais justo, equitativo e sustentável para todos e todas. Por isso, na Gomà-Camps estamos empenhados em alcançá-los através de ações encaminadas para o seu cumprimento. Assim nasceu o Comité de RSC e o Plano de Ações que se atualiza a cada ano.

O ODS 6, “Água limpa e saneamento”, procura garantir o acesso universal a água potável e saneamento básico para todas as pessoas. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 2 mil milhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso a serviços básicos de água potável, o que aumenta o risco de doenças e pobreza. A implementação do ODS 6 é crucial para alcançar uma vida saudável e sustentável para todos. A Gomà-Camps, por exemplo, tem como objetivo aumentar a percentagem de recirculação de água para reduzir o consumo de água fresca nas máquinas de papel de La Riba.

O ODS 8, “Trabalho decente e crescimento económico”, tem como objetivo promover o crescimento económico sustentável, inclusivo e sustentável, e garantir o acesso a empregos decentes para todos. Isto inclui medidas para reduzir a taxa de desemprego, melhor a qualidade dos trabalhos, combater a discriminação laboral e fomentar o empreendedorismo. A realização do ODS 8 é essencial para construir economias sustentáveis e inclusivas e reduzir a pobreza em todo o mundo. Uma das ações que estamos a levar a cabo é a de medir com um “termómetro” como se encontram os nossos colaboradores. Estes inquéritos abordam as atitudes e preocupações que temos e isto ajuda a organização a gerar melhoras e mudanças na mesma.

Por último, o ODS 12, “Produção e consumo responsáveis”, procura promover um modelo de produção e consumo sustentável e responsável, reduzir o impacto ambiental e aumentar a eficiência no uso dos recursos naturais. Isto implica a redução do desperdício de alimentos e a implementação de práticas sustentáveis na produção e o consumo de bens e serviços. A implementação del ODS 12 é fundamental para proteger o nosso planeta e garantir um futuro sustentável para as gerações futuras. É este ODS em que a Gomà-Camps tem mais impacto. Uma das ações por exemplo é melhorar o rendimento na fábrica de La Riba em 4%, e por tanto, reduzir o consumo de matérias primas e de desperdício.

Em resumo, os ODS 6, 8 e 12 são a chave para construir um futuro sustentável, justo e inclusivo para todos e todas. É fundamental para os governos, as empresas e a sociedade civil trabalharem juntos para implementar políticas e práticas que promovam estes objetivos e alcançar uma transformação positiva no nosso mundo.

Na Gomà-Camps estamos comprometid@s com o nosso papel.[:]
RELATED ARTICLES
17-10-2023
GOMÀ-CAMPS PARTICIPATES IN HYGIENELIA

Gomà-Camps will be present in the 2023 edition of Hygienalia, the most prominent international fair in the field of hygiene and cleaning, which will take place from November 7 to 9 at IFEMA Madrid.

See more
19-06-2023
NEW IMAGE TO CELEBRATE 265 YEARS OF HISTORY

Because of the 265th anniversary of our company, Gomà-Camps is proud to present its new corporate image, which represents the evolution and growth of our company in the paper sector.

See more
Do you want assistance? Call (+34) 977 876 802 or write to us.